REGULAMIN

REGULAMIN SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ W SKLEPIE INTERNETOWYM – ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY DO SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ ONLINE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

1. Niniejszy „Regulamin składania zamówień w sklepie internetowym za pośrednictwem platformy do składania zamówień online”, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady korzystania i dokonywania zamówień za pośrednictwem platformy do składania zamówień online w sklepie internetowym pod adresem: www.kwasychlebowe.com,
2. Właścicielem sklepu internetowego jest Jarosław Papis, prowadzący firmę pod nazwą PAPIS FAMILY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą w Łodzi, al. Kościuszki 40/9, 90-427 Łódź, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000875975, NIP: 7252304536, REGON: 387669424.
3. Regulamin stanowi dokument, o którym mowa w przepisie art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
4. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
Sprzedawca – Jarosław Papis, prowadzący firmę pod nazwą PAPIS FAMILY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą w Łodzi, al. Kościuszki 40/9, 90-427 Łódź, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000875975, NIP: 7252304536, REGON: 387669424.
Sklep internetowy – Sklep internetowy pod adresem www.kwasychlebowe.com
Klient – osoba fizyczna, posiadająca zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która za pośrednictwem platformy do składania zamówień online, składa zamówienie w Sklepie internetowym. Osoba fizyczna składająca zamówienie, a także osoba fizyczna reprezentująca przy składaniu zamówienia osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.
Konsument – Klient będący osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej ze Sprzedawcą, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności która składa Zamówienie w Sklepie internetowym;
Produkt – nowy produkt prezentowany na platformie do składania zamówień online, które Klient może kupić w Sklepie internetowym;
Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta pomiędzy Klientem i Sprzedawcą, na podstawie zamówienia złożonego przez Klienta – za pośrednictwem platformy do składania zamówień online.
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, złożone Sprzedawcy za pośrednictwem platformy do składania zamówień online, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, określające istotne postanowienia tej umowy, w szczególności rodzaj i liczbę Produktu, jego cenę, miejsce wydania;
Formularz Zamówienia – interaktywny formularz dostępny na platformie do składania zamówień online, umożliwiający Klientowi złożenie Zamówienia;
Formularz Rejestracji – formularz dostępny w na platformie do składania zamówień online, umożliwiający Klientowi utworzenie Konta;
Konto – bezpłatna usługa elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta, stanowiąca zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane podane dobrowolnie przez Klienta oraz informacje o Zamówieniach złożonych przez Klienta, za pośrednictwem platformy do składania zamówień online;
platforma do składania zamówień online – system teleinformatyczny Sprzedawcy, umożliwiający Klientowi założenie Konta i/lub składanie zamówień online – pod adresem: www.kwasychlebowe.com;
RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
5. Przed rozpoczęciem korzystania z platformy do składania zamówień online, Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu. Dokonując zamówienia Produktu, tym samym Klient potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem, akceptując jego treść. Klient, który nie akceptuje treści Regulaminu, powinien niezwłocznie opuścić platformę do składania zamówień online, w tym nie składać za jej pośrednictwem Zamówienia.
6. Wszystkie Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu internetowego są nowe, oryginalnie zapakowane i nie posiadają wad.
7. Opisy Produktów oferowanych w Sklepie internetowym, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu przepisu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
8. Ceny Produktów oferowanych w Sklepie internetowym, wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto, tj. zawierają obowiązujące podatki.
9. Ceny Produktów oferowanych w Sklepie internetowym nie zawierają kosztów dostarczenia Produktu. W przypadku wyboru przez Klienta możliwości odbioru Produktu poprzez wybranego dostawcę, będącego firmą kurierską, która współpracuje ze Sprzedawcą, koszty dostarczenia Produktu są wskazywane osobno, z podziałem na proponowane sposoby dostarczenia Produktu.
10. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje cenę Produktu oraz koszty jego dostarczenia, przez dostawcę, będącego firmą kurierską, która współpracuje ze Sprzedawcą.
11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen Produktów oferowanych w Sklepie Stacjonarnym oraz kosztów dostarczenia Produktu, przy czym zmiana ceny Produktu lub kosztów jego dostarczenia – nie ma wpływu na Zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji, przed wprowadzeniem zmiany ceny lub kosztów dostarczenia.
12. Firma kurierska, która współpracuje ze Sprzedawcą, dostarcza Produkty kupione w Sklepie internetowym – na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadach określonych w jej regulaminie.
13. Do prawidłowego korzystania z platformy składania zamówień online, w tym do przeglądania asortymentu dostępnego w Sklepie Stacjonarnym oraz składania Zamówień, niezbędne jest spełnienie przez Klienta – następujących, minimalnych wymagań technicznych:
1) posiadanie komputera, laptopa lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do Internetu;
2) dostęp do poczty elektronicznej;
3) korzystanie z przeglądarki internetowej: Mozilla Firefox, Edge, Opera, Google Chrome;
4) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
14. Klient obowiązany jest do korzystania z platformy składania zamówień online, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami oraz postanowieniami Regulaminu.

II. REJESTRACJA I WARUNKI DOKONYWANIA ZAMÓWIEŃ.

1. Osobami uprawnionymi do składania Zamówień na Produkty są Klienci:
1) posiadający zarejestrowane Konto na platformie składania zamówień online; oraz
2) nieposiadający zarejestrowanego Konta na platformie składania zamówień online, tj. dokonujący Zamówienia z pominięciem procedury rejestracji i logowania.
2. Klient dokonuje rejestracji Konta na platformie składania zamówień online, po wykonaniu następujących czynności:
1) prawidłowym wypełnieniu Formularza Rejestracji, dostępnego na stronie internetowej: www.kwasychlebowe.com
2) kliknięciu w pole „Załóż konto”,
3) dokonaniu aktywacji konta, poprzez wejście na link wysłany na adres mailowy Klienta.
3. Rejestracja Konta przez Klienta na platformie składania zamówień online – jest dobrowolna i nieodpłatna.
4. Rejestracja Konta ma charakter jednorazowy. Dokonując kolejnych Zamówień Klient używa ustalonego wcześniej loginu i hasła. Klient ma możliwość późniejszej aktualizacji danych podanych przy rejestracji Konta. Login i hasło mają charakter poufny i nie powinny być przekazywane przez Klienta osobom trzecim.
5. Klient może przeglądać na platformie składania zamówień online, Produkty sprzedawane w Sklepie internetowym, a także składać Zamówienia – bez rejestrowania Konta.
6. Klient posiadający Konto składa Zamówienie, po zalogowaniu się na platformie składania zamówień online, poprzez dodanie Produktu do „koszyka”, a następnie potwierdzenie złożenia Zamówienia, przez wybór przycisku – „Składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
7. Klient nieposiadający Konta składa zamówienie poprzez dodanie Produktu do „koszyka”, podanie danych wymaganych w Formularzu Zamówienia, a następnie potwierdzenie złożenia Zamówienia, przez wybór przycisku – „Składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
8. W Zamówieniu Klient może wskazać dodatkowo dane wymagane do wystawienia faktury, jeżeli żąda wystawienia faktury.
9. Sprzedawca może zablokować Klientowi Konto oraz zablokować mu możliwość złożenia Zamówienia, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu.

III. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY.

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży następuje z chwilą złożenia Zamówienia przez Klienta, potwierdzonego przez Sprzedawcę, poprzez przesłanie jego podsumowania wraz z informacją o zarejestrowaniu Zamówienia i przyjęciu do realizacji, na adres mailowy wskazany przez Klienta. Miejscem zawarcia Umowy Sprzedaży oraz jej wykonania, jest Sklep internetowy.
2. Warunki Umowy Sprzedaży określa niniejszy Regulamin oraz obowiązujące przepisy prawa.
3. Przed złożeniem Zamówienia Klient zobowiązany jest zapoznać się z postanowieniami Regulaminu.
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo:
1) do dodatkowej weryfikacji danych Klienta, np. w drodze kontaktu telefonicznego i/lub e-mail,
2) do odmowy realizacji Zamówienia, które zostało złożone:
a) na nieprawidłowo wypełnionym Formularzu Zamówienia,
b) przez Klienta, którego dane nie przeszły prawidłowej weryfikacji – w trybie wskazanym w pkt 1,
c) z naruszeniem niniejszego Regulaminu.
5. Dokonywanie Zamówień w Sklepie internetowym jest możliwe przez 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, z tym, że Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania krótkich przerw serwisowych, w trakcie których nie będzie możliwe składanie Zamówień.
6. W przypadku dokonania odbioru Produktu przez dostawcę, będącego firma kurierską współpracującą ze Sprzedawcą, przed dokonaniem przez Sprzedawcę wysyłki kupionego Produktu, Klient będący Konsumentem ma prawo do rezygnacji z dokonanego zakupu. W celu złożenia oświadczenia o rezygnacji, Klient powinien się skontaktować ze Sprzedawcą – za pośrednictwem poczty elektronicznej. Oświadczenie o rezygnacji zostanie skutecznie złożone, tylko jeżeli dotrze do Sprzedawcy przed wydaniem Produktu dostawcy. Prawo do rezygnacji nie wyłącza prawa Klienta do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, o którym mowa w ustępie VI Regulaminu.

IV. SPOSOBY PŁATNOŚCI ZA ZAMÓWIONY PRODUKT.

1. Klient ma możliwość wyboru następujących form płatności za zamawiany Produkt:
1) płatność przelewem elektronicznym – PayU,
2) płatność za pomocą karty płatniczej przez aplikację – PayU,
2. Płatności przelewem elektronicznym oraz za pomocą karty płatniczej Klient dokonuje za pośrednictwem serwisu PayU.pl, oferowanego przez PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4 000 000 zł, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444. Płatności elektroniczne realizowane są zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie płatności elektronicznych dostępnym na stronie internetowej pod adresem: www.payU.pl.

V. ODBIÓR PRODUKTU, KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY.

1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby wydania Produktu:
1) odbiór przez dostawcę, będącego firmą kurierską, która współpracuje ze Sprzedawcą.
2. Wskazując w Formularzu Zamówienia firmę kurierską, która współpracuje ze Sprzedawcą, Klient ustanawia Pełnomocnika, którym jest wybrana firma kurierska i upoważnia Sprzedawcę do wydania Produktu Pełnomocnikowi. Dokonując tego wyboru, Klient potwierdza, że zapoznał się z regulaminem świadczenia usługi dostawy, obowiązującym w firmie kurierskiej.
3. Pracownik firmy kurierskiej upoważniony jest do sprawdzenia tożsamości Klienta.
4. Firma kurierska, która współpracuje ze Sprzedawcą, realizuje dostawy Produktu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
6. Koszty dostarczenia Produktu podano na stronie www.kwasychlebowe.com, w dostępnej w karcie produktu. O ile nie uzgodniono inaczej koszt dostarczenia Produktu ponosi Klient.
7. Termin wysłania Produktu do Klienta wynosi do 1 dnia roboczego, od złożenia Zamówienia, które zostanie potwierdzone przez Sprzedawcę, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia – podano inny termin. W przypadku zamawiania Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin. Podany termin może ulec zmianie w przypadku wyprzedania się produktu w sklepie internetowym. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta, liczy się
w następujący sposób:
1) przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności płatnością elektroniczną – od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy,
8. Produkt objęty Zamówieniem jest wydawany przez Sprzedawcę wraz z dokumentem potwierdzającym zawarcie Umowy Sprzedaży, to jest paragonem fiskalnym lub fakturą – jeżeli Klient zażądał jej wystawienia przy dokonywaniu Zamówienia i podał niezbędne dane do jej wystawienia.

VI. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY.

1. Klient będący Konsumentem ma prawo w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży, bez konieczności podawania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Bieg 14-dniowego terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, rozpoczyna się od dnia następnego po dniu odebrania kupionego Produktu. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, wystarczy, że Klient będący Konsumentem wyśle Sprzedawcy – przed upływem terminu do odstąpienia – jednoznaczną informację, dotyczącą wykonania prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży.
3. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy Sprzedaży, poprzez złożenie Sprzedawcy pisemnego oświadczenia o odstąpieniu na adres:
PAPIS FAMILY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, al. Kościuszki 40/9, 90-427 Łódź lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuropapisfamily@gmail.com W oświadczeniu o odstąpieniu Klient będący Konsumentem powinien podać numer zamówienia, nr rachunku bankowego do zwrotu oraz skan dowodu zakupu (paragon, fakturę).
4. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuropapisfamily@gmail.com, Sprzedawca potwierdzi Klientowi będącemu Konsumentem, otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu.
5. Produkt może być zwrócony wyłącznie w stanie nienaruszonym (w oryginalnym opakowaniu, wolny od wad mechanicznych spowodowanych przez Klienta).
6. W przypadku odstąpienia od umowy, Klient będący Konsumentem ma obowiązek niezwłocznie zwrócić Produkt Sprzedawcy, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient będący Konsumentem poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Kupujący:
1) odeśle Produkt przed upływem 14-dniowego terminu na adres:
PAPIS FAMILY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, al. Kościuszki 40/9, 90-427
Do zwracanego Produktu Klient będący Konsumentem zobowiązany jest załączyć dowód zakupu (paragon, fakturę).
7. Zwrot Produktu nadesłany po terminie przez Klienta będącego Konsumentem, nie zostanie przyjęty przez Sprzedawcę.
8. Sprzedawca nie przyjmuje zwrotu Produktu za pobraniem.
9. Klient będący Konsumentem ponosi koszty zwrotu towaru Sprzedawcy.
10. Zwracany Produkt powinien zostać zabezpieczony w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie w trakcie transportu przesyłki.
11. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Sprzedawca zwróci Klientowi będącemu Konsumentem – otrzymane od Klienta płatności za zwracany Produkt, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia, innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, w tym kosztów dostarczenia Produktu Klientowi będącemu Konsumentem. Zwrot płatności nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu przez Klienta będącego Konsumentem od Umowy Sprzedaży. Sprzedawca wstrzyma się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta będącego Konsumentem, do chwili otrzymania od Klienta Produktu objętego Umową Sprzedaży, od której Klient będący Konsumentem odstąpił lub dostarczenia przez Klienta będącego Konsumentem dowodu odesłania Produktu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
12. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta będącego Konsumentem użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient będący Konsumentem zgodzi się na inną formę zwrotu płatności.
13.Klient będący Konsumentem nie ponosi kosztów zwrotu przez Sprzedawcę płatności za Produkt.
15. Sprzedawca ma prawo do odstąpienia umowy sprzedaży w sytuacji, gdy jednocześnie dany produkt wyprzeda się na sklepie internetowym. Platforma internetowa www.kwasychlebowe.com jest pośrednikiem między sklepem internetowym, a klientem.

VII. RĘKOJMIA ZA WADY PRODUKTU.

1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta będącego Konsumentem, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Sprzedawca nie udziela dodatkowo gwarancji na sprzedawany Produkt.
2. Zawiadomienie o wadzie (reklamacja) powinno zawierać w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient będący Konsumentem życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, datę nabycia Produktu, numer zamówienia, rodzaj reklamowanego Produktu, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie reklamacyjne, a także preferowany przez Klienta będącego Konsumentem – sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć Sprzedawcy dowód zakupu towaru (kopia paragonu lub kopia faktury albo inny dokument potwierdzający zawarcie Umowy Sprzedaży).
3. Zawiadomienie o wadzie (reklamacja) Klient będący Konsumentem powinien przesłać w formie pisemnej na adres: PAPIS FAMILY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, al. Kościuszki 40/9, 90-427
4. Sprzedawca rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji, tj. od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zawiadomienia o wadzie wraz z wadliwym towarem. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient będący Konsumentem zostanie poinformowany przez Sprzedawcę, zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
5. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagać będą uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwróci się do Klienta będącego Konsumentem, o uzupełnienie reklamacji we wskazanym zakresie.
6. Sprzedawca rozpatruje reklamacje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
7. W przypadku reklamacji dotyczącej uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu, Klient będący Konsumentem zobowiązany jest spisać w obecności kuriera stosowny protokół szkody, a następnie przesłać uszkodzony towar wraz z protokołem szkody, na adres wskazany w pkt. 3.
8. Informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur, dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

VIII. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KLIENTÓW NIEBĘDĄCYCH KONSUMENTAMI.

1. Klientowi niebędącemu Konsumentem nie przysługuje prawo do:
1) rezygnacji, o której mowa w ustępie III pkt 6 Regulaminu,
2) odstąpienia od Umowy Sprzedaży, o którym mowa w ustępie VI Regulaminu.
2. Na podstawie przepisu art. 558 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny zostaje wyłączona odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt, wobec Klienta niebędącego Konsumentem.
3. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży przez Sprzedawcę, może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem – żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. W konsekwencji Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu, powstałe od przyjęcia go do przewozu, aż do wydania go Klientowi niebędącemu Konsumentem oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
5. W razie przesłania Produktu do Klienta niebędącego Konsumentem – za pośrednictwem przewoźnika – Klient niebędący Konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW.

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień Regulaminu – jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Regulaminie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.
3. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne.
4. Przeglądanie Produktów prezentowanych na platformie składania zamówień online, nie wymaga podawania przez Potencjalnego Klienta jego danych osobowych.
5. Dane osobowe zamieszczone przez Potencjalnego Klienta w formularzu kontaktowym są wykorzystywane przez Sprzedawcę w celu udzielenia odpowiedzi, na pytania przedstawione w tym formularzu.
6. Dane osobowe gromadzone podczas procesu rejestracji Konta są wykorzystywane przez Sprzedawcę, do umożliwienia Potencjalnemu Klientowi zalogowania się, w celu skorzystania z funkcjonalności platformy składania zamówień online, w tym złożenia Zamówienia oraz jego realizacji przez Sprzedawcę – zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie.
7. Sprzedawca przetwarza dane osobowe na podstawie zgody wyrażonej przez Klienta, którego dotyczą dane osobowe oraz w przypadkach określonych w obowiązujących przepisach prawa o ochronie danych osobowych, w tym na podstawie RODO.
8. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, następuje poprzez zaznaczenie wskazanego pola, w trakcie procesu rejestracji Konta oraz składania Zamówienia.
9. Dane osobowe Klienta będą wykorzystywane, w celu wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, na zasadach określonych w Regulaminie, w szczególności w celu rejestracji Konta na platformie składania zamówień online oraz umożliwienia Klientowi dokonywania w nim Zamówień oraz wydania Produktu – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy.
10. Dane osobowe Klienta nie będą wykorzystywane, do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym do profilowania.
11. Dane osobowe Klienta nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej w rozumieniu art. 4 pkt 26 RODO.
12. Dane osobowe Klienta mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:
a) podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych Klienta, na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
b) podmioty, które przetwarzają dane osobowe Klienta, w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
13. Klientowi przysługuje prawo żądania dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
14. Jeżeli Klient uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych, narusza przepisy aktualnie obowiązujących aktów prawnych z zakresu ochrony danych osobowych, to Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi, do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, na adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1. Wygląd przedstawianych Produktów, może różnić się od Produktów przedstawianych na zdjęciach, wskutek zmian wyglądu butelek i/lub etykiet, wprowadzanych przez producentów Produktów (możliwa nieaktualność zdjęć).
2. Jeżeli w chwili złożenia Zamówienia nie jest dostępny żaden egzemplarz wybranego Produktu, Sprzedawca poinformuje o tym Klienta drogą mailową. Jeżeli Produkt nie będzie już dostępny, Sprzedawca nie potwierdzi przyjęcia Zamówienia. W takim przypadku nie dochodzi do zawarcia Umowy Sprzedaży.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.
4. Zmieniony Regulamin będzie miał zastosowanie do Umów Sprzedaży, zawartych po opublikowaniu zmian w Regulaminie.
5. Kontakt telefoniczny (pod numerem +48 xxx xxx xxx) oraz kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej (biuropapisfamiy@gmail.com, jest możliwy ze Sprzedawcą – od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 do 16:00.
6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.